Splošne določbe

1. Nekateri izrazi v teh Pravilih in pogojih uporabe izgubljeno-najdeno.si imajo določene pomene, ki so pojasnjeni v nadaljevanju:

Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si se nanaša na domeno www.izgubljeno-najdeno.si, vse njene poddomene, ali katerikoli drug dostop, preko katerega so na voljo vsebine izgubljeno-najdeno.si.
Pravila se nanašajo na ta Pravila in pogoje uporabe izgubljeno-najdeno.si, ki opredeljujejo dostop do vsebin in uporabo Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si.
Upravljavec Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si je izgubljeno-najdeno.si.
Uporabnik (skupno Uporabniki) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si, jih pregleduje ali kakorkoli drugače uporablja. Uporabnik je lahko registriran ali neregistriran.
Neregistriran uporabnik je tisti, ki ni opravil registracije in so mu na voljo omejene funkcionalnosti Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si.
Registriran uporabnik je tisti, ki je opravil registracijo in si ustvaril uporabniški račun na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si. Vsak Registriran uporabnik ima lahko le en račun, v kolikor v teh Pravilih ni navedeno drugače.
Prijava predmeta je objava izgubljenega ali najdenega predmeta ali živali na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si.
Politika zasebnosti je politika Upravljavca, v kateri je natančneje opredeljeno pridobivanje in obdelava zbranih osebnih podatkov Uporabnikov, natančneje opredeljuje uporabo, varovanje, hrambo, brisanje in prenos osebnih podatkov ter uporabo drugih orodij za obdelavo osebnih podatkov.

2. Z uporabo Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si se Uporabnik strinja s temi Pravili. Sprejem Pravil je tudi pogoj za registracijo na Spletnem mestu www.izgubljeno-najdeno.si. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila dostopna na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave. Registriran uporabnik je o spremembah obveščen tudi po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji.

3. Pregledovanje Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si je omogočemo vsem Uporabnikom. Za dostop do vseh funkcionalnosti pa se mora Uporabnik registrirati. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja in ob tem navesti resnične podatke. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Uporabnik se s sprejemom teh Pravil zavezuje, da jih bo spoštoval in se ravnal skladno z njimi.

4. Registriran uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu Uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli Uporabnika zlorabljeno, vse izjave volje pod imenom tega Uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov. Registriran uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščenega dostopa do njegovega uporabniškega računa ter za vse tako objavljene vsebine na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si.

5. Uporabnikom Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si je na voljo strokovna in tehnična pomoč uporabe spletnega mesta. Uporabniku je poleg elektronske pošte podpora@izgubljeno-najdeno.si za vzpostavitev kontakta z Upravljavcem na voljo tudi kontakt preko strani, ki se nahaja na dnu vsake strani.

6. Vsak Uporabnik z registracijo na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si, pošiljanja sistemskih in tehničnih elektronskih sporočil ter komunikacijo, kot opredeljeno v točki 5 teh Pravil. Upravljavec obdeluje prejete osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z lastno Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Registriran uporabnik se mora seznaniti s slednjo politiko ob kreiranju svojega uporabniškega računa. Upravljavec jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

7. Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si Uporabnikom omogoča storitev obveščanja preko elektronskih sporočil. Ob tem Upravljavec ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje vsebine elektronskih sporočil.

8. Komunikacija na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si je namenjena vzpostavljanju stika med Uporabniki vezano na izgubljen ali najden predmet ali žival. Ob tem je strogo prepovedano v sporočilu:

 • oglaševati druge strani ali storitve;
 • posredovati povezave na druge spletne strani;
 • uporabljati osebne podatke tretjih oseb oziroma kakorkoli zavajati drugega Uporabnika;
 • povpraševati po donacijah, sponzorstvih ipd.;
 • preklinjati, uporabljati žaljivke ali kakršnokoli obliko sovražnega govora;
 • posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila ali
 • uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati.
Upravljavec si prizadeva ohranjati spletno mesto prosto vseh oblik neželjene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme. Ob tem si pridržuje pravico do preverbe in analize elektronske komunikacije na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si, začasnega zadržanja elektronskih sporočil, onemogočanja posredovanja elektronskih sporočil ter izključitve Uporabnika oziroma onemogočanja nadaljnje komunikacije Uporabniku, ki bi kakorkoli kršil ta Pravila.

9. Za izboljšanje svojih storitev Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si uporablja piškotke. Namestitev piškotkov na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi Uporabnika pod pogojem, da je Uporabnik v to privolil. Soglasje Uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Upravljavec pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki Uporabnika; na podlagi obvestitve Uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Za Uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo Uporabnik lahko poda ob uporabi Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi predmeta, kontaktu lastnika ali najditelja predmeta ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je Uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje v kateremkoli trenutku tudi umakne. Več informacij je na voljo v Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

10. Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si lahko omogoči tudi izvajanje nagradnih iger, in sicer lastnih ter nagradnih iger tretjih oseb, za slednje veljajo pravila in pogoji, ki jih pripravi takšna tretja oseba, ki v celoti odgovarja za izvedbo nagradne igre, pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, žrebanje in podelitev nagrad.

11. Spletno mesto lahko omogoči tudi druge povezane storitve, kot je Iskalec ukradenih predmetov, za katerega veljajo ta Pravila in dodatek, ki je na voljo tu. Ta Pravila skupaj z vsemi dodatki tvorijo nedeljivo celoto in so v celoti zavezujoča za Uporabnike, ki uporabljajo storitve na Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si.

Objava predmeta na izgubljeno-najdeno.si

12. Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si je posrednik med latniki in najditelji oziroma Uporabniki in je namenjeno javni objavi izgubljenih in najdenih predmetov ter s tem povezanih storitev.

13. Uporabniki, ki prijavijo predmet, so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih objavljenih predmetov, oddanih na Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si, vidna vsem obiskovalcem Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si, ne glede na način dostopa do njega.

14. Prijava predmeta mora biti napisana v slovenskem jeziku.

15. Prijava predmeta mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se je našel ali izgubil. Opis se mora nanašati zgolj na prijavljeni predmet. V podatkih o predmetu ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno vezano na predmet.

16. Fotografije pri prijavljenem predmetu morajo biti fotografije predmeta, ki se je našel ali izgubil. Pri prijavi najdenega predmeta mora slika ustrezati vsebini objavljenega predmeta. Pri prijavi izgubljenega predmeta lahko priložite sliko predmeta, ki je enak vašemu, ali pa polje za sliko pustite prazno. Ni dovoljena objava enake fotografije v večih predmetih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv pri prijavi predmeta ni dovoljena.

17. Seznami predmetov oz. opisi večih predmetov, niso dovoljeni. V posamezni prijavi predmeta je dovoljeno vpisati le en predmet, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posamezni prijavi je dovoljeno objaviti "kapo in rokavice", ki ste jih našli skupaj, ni pa dovoljeno skupaj prijaviti "telefona in kolesa").

18. Prijavljeni predmet mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.

19. Naslov prijavljenega predmeta mora opisovati predmet. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** Črn telefon Huawei ***).

20. Isti predmet je možno prijaviti samo enkrat. Sprememba predmeta po prijavi ni dopustna. Prav tako ni dovoljena prijava istega predmeta v dveh ali večih različnih kategorijah.

21. Uporabnik se obveže, da ne bo prijavljal najdenih ali izgubljenih predmetov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

22. Uporabnik Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si se zavezuje:

 1. da bodo njegovi prijavljeni predmeti resnični;
 2. da ne bo prijavljal predmetov, katerih posedovanje je z zakonom prepovedano;
 3. da njegovi prijavljeni predmeti ne bodo vsebovali škodljive, žaljive, vznemirjajoče, preteče, obrekajoče ali mladoletnim osebam škodljive vsebine;
 4. da ne bo prijavljal predmetov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije;
 5. da ne bo objavljal osebnih podatkov tretjih oseb v prijavah predmeta brez soglasja imetnika osebnih podatkov;
 6. da ne bo prepisoval ali kopiral vsebin iz prijavljenih predmetov drugih uporabnikov.
V primeru kršitev teh Pravil si Upravljavec pridržuje pravico spremembe podatkov ali odstranitev prijavljenega predmeta. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si Upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi.

22. Upravljavec bo podatke o prijavljenem predmetu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si oziroma bo podatke posredoval državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega Uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

23. Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si, njegov Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za resničnost prijavljenih predmetov in njihovo vsebino. Za prijavljeni predmet, vključno s fotografijami, povezavami, tekstom in drugimi materiali, ki so sestavni del predmeta, je izključno odgovorna oseba, ki ta predmet prijavi.

24. Upravljavec si pridržuje pravico do presoje ustreznosti posameznega prijavljenega predmeta in si nadalje pridržuje pravico do izbrisa le-tega brez navedbe razloga.

25. Kontaktni obrazec pri posameznem prijavljenem predmetu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretnega predmeta. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

26. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave prijavljenega predmeta, če meni da bi objava takšnega predmeta škodovala Spletnemu mestu izgubljeno-najdeno.si - presojo o tem si Upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama Registriranih uporabnikov tiste, ki bi kršili ta Pravila ali kako drugače škodovali Spletnemu mestu izgubljeno-najdeno.si, njegovim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si Upravljavec v celoti pridržuje.

27. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave prijavljenega predmeta, če posamezni prijavljeni predmet vsebuje:

 1. HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa;
 2. stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani;
 3. vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta;
 4. razne skripte;
 5. obrazce z vnosnimi polji;
 6. "keyword spamming" - ponavljanje istih besed, določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu;
 7. "skriti tekst" - kar pomeni, da uporabnik pri svoji prijavi predmeta vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden;
 8. žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet naveden ob prijavi predmeta ne more biti vrnjen lastniku;
 9. oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu izgubljeno-najdeno.si ter hkrati kršijo ta Pravila ter kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem malem oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami je prepovedano;
 10. kakršnekoli števce ogledov prijavljenega predmeta;
 11. druge elemente, za katere bi Upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si.
Kakršnekoli metode za zlorabljanje avtomatskega razvrščanja predmetov na seznamih in v rezultatih iskanja z namenom zagotavljanja boljše uvrstitve niso dovoljene in se smatrajo za kršitev teh Pravil in pogojev uporabe izgubljeno-najdeno.si.

28. S prijavo predmeta na izgubljeno-najdeno.si, se Uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjala na povpraševanja drugih Uporabnikov. Uporabnik, ki je prijavil predmet mora vestno pregledovati svoj račun za prejeta sporočila, ali pa imeti vključena obvestila in pregledovati svojo e-pošto, ki jo je uporabil ob prijavi.

29. Registrirani uporabnik se strinja, da lahko Upravljavec njegov prijavljeni predmet, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov, temveč le vsebino prijavljenega predmeta in povezavo na Spletno mesto www.izgubljeno-najdeno.si.

30. Vsebina Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela Spletnega mesta www.izgubljeno-najdeno.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo Uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Upravljavca, prepovedano. Uporabniki z vpisom podatkov na Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenašajo materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko takšen Uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj prijavljeni predmet.

31. Uporabnik lahko kontaktira drugega Uporabnika preko spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o prijavljenem predmetu. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih Uporabnikov za reklamiranje storitev ali izdelkov.

32. Uporabnik se obveže, da bo izplačal nagrado najditelju prijavljenega izgubljenega predmeta. Sprememba nagrade po tem, ko je bil predmet najden ni dopustna. Nagrada je dogovor med Uporabnikoma, zato Upravljavec nima nobene odgovornosti do izplačila nagrade.

33. Uporabnik Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si se zavezuje, da bo po vrnitvi predmet označil kot vrnjen s klikom na gumb namenjen za to. Upravljavec si pridržuje pravico, da predmet sam označi za vrnjen, brez predhodnega obvestila ali pojasnila.

34. Uporabnik je dolžan preveriti, če prijavljeni predmet res pripada Uporabniku, ki ga je kontaktiral.

35. Uporabnik se zavezuje, da bo prijavljeni predmet vrnil lastniku, po tem ko je preveril, če je ta Uporabnik lastnik predmeta.

36. Uporaba skript, robotov, ipd. za pregledovanje ali strganje podatkov s Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si ni dovoljena brez predhodnega pisnega dovoljenja Upravljavca. Po izdaji pisnega dovoljenja ga Upravljavec lahko kadarkoli prekliče, brez predhodnega obvestila ali pojasnila.

37. Vsak Uporabnik spletnega mesta sprejema ta Pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od Upravljavca Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si.

38. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa prijavljenega predmeta ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgube dobrega imena, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj Upravljavca, z namenom škodovanja Uporabniku. Spletno mesto izgubljeno-najdeno.si vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar ne odgovarja za vsebino na takšnih spletnih straneh niti ne jamči ali prevzema odgovornosti za nezakonito delovanje takšnih spletnih strani, vendar bo v primeru prejema obvestila o kršenju veljavnih predpisov s strani drugih spletnih strani, nemudoma ustrezno ukrepal.

39. Upravljavec si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik prijavljenega predmeta oziroma to, kako ga Uporabniki najdejo. Upravljavec ne jamči, da bo Uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega prijavljenega predmeta. Zato je priporočljivo, da vsak sam pri sebi shrani vsebino in fotografije prijavljenega predmeta, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

Končne določbe

40. Upravljavec si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ali pojasnila odstrani iz Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si Uporabnika, ali katerokoli vsebino, ki jo je objavil, ki krši Pravila, ali škoduje Spletnemu mestu izgubljeno-najdeno.si. Upravljavec si pridržuje pravico za odločitev o tem, ali je Uporabnik kršil Pravila ali škodoval Spletnem mestu izgubljeno-najdeno.si.

41. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si.

42. Upravljavec in Uporabnik Spletnega mesta izgubljeno-najdeno.si si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost in spremembe

Ta Pravila stopijo v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Ljubljana, 6. 2. 2021

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Preberi več